ЭХ3: Эрүүний хөдөлгөөний төрлүүд
2015.11.23 0.0 0

Эрүүний хөдөлгөөнүүдийг дараах байдлаар ангилж болно.

Хөдөлгөөний үндсэн хэмжигдэхүүнд үндэслэн

 • Hinge axis-ийг тойрсон эргэлдэх хөдөлгөөн
 • Саггиталь тэнхлэгийг тойрсон эргэлдэх хөдөлгөөн
 • Босоо тэнхлэгийг тойрсон эргэлдэх хөдөлгөөн
 • Шилжих хөдөлгөөн

Хөдөлгөөний төрлүүдэд үндэслэн

 • Hinge movement буюу нугасан хөдөлгөөн
 • Protrusive movement буюу урагш түрсэн хөдөлгөөн
 • Retrusive movement буюу арагш татах хөдөлгөөн
 • Lateral movement буюу хажуугийн хөдөлгөөн
  • Lateral rotation or laterotrusion (Right and left lateral movement) Хажуугийн эргэлдэх болон хажуугийн түрэх хөдөлгөөн (Баруун болон зүүн хажуугийн хөдөлгөөн)
  • Lateral translation or Bennett movement Хажуугийн шилжилт буюу Бенетийн хөдөлгөөн
   • Immediate side shift
   • Precurrent side shift
   • Progressive side shift (Дараагийн бүлэгт тайлбарлах болно)

Хөдөлгөөний хязгаарт үндэслэн

 • Border movements буюу хил хязгаараас давсан хөдөлгөөн
  • Горизонталь хавтгайн дагуу хийх дээд зэргийн хөдөлгөөн
  • Саггиталь хавтгайн дагуу хийх дээд зэргийн хөдөлгөөн
  • Фронталь хавтгайн дагуу хийгдэх дээд зэргийн хөдөлгөөн
  • Envelope of motion
 • Intra-border movements буюу хил хязгаар доторх хөдөлгөөн
  • Functional movements  буюу үйл зүйн хөдөлгөөн
   • Зажлах хөдөлгөөний үечлэл
   • Залгих хөдөлгөөн
   • Эвшээх хөдөлгөөн
   • Ярих хөдөлгөөн
 • Para-functional movements буюу үйлээс гадуурх хөдөлгөөн
  • Шүдээ хавирах
  • Бруксизм
  • Бусад төрлийн буруу зуршлуудын үед хийгдэх хөдөлгөөн

 


Tag:эрүү чамархайн үе, эрүүний хөдөлгөөн, эмнэлзүйн практик
Бусад


avatar