Эрүүний шүдний эгнээний хэсгийн мэдээ алдуулалтыг амжилттай гүйцэтгэхэд тохиолддог бэрхшээлтэй асуудлууд
2017.01.06 0.0 0

Tag:хэсгийн мэдээ алдуулалт, эмнэлзүйн практик
Бусад


avatar