Сувгийн ломбоны Mineral trioxide aggregate буюу “МТА” материалын тухай
2017.03.29 0.0 0

Нэгдүгээр хэсэг: хими, физик ба бактерийн эсрэг шинж чанарууд

Сувгийн эмчилгээ амжилтгүй болох шалтгаануудын нэг нь цочроогч хүчин зүйлүүд (бактер г.м) сувгийн оройн эд рүү нэвчсэнээс (leakage) үүсдэг. Туйлын сайн сувгийн ортоград болон ретроград ломбоны материалууд нь  шүдний сувгийн системийг бүрэн ломбодохоос гадна хоргүй, карциноген биш, генд өөрчлөлтгүй, эдэд нийцтэй, эдийн шингэнд уусдаггүй, хэлбэрээ тогтвортой хадгалдаг байх шаардлагатай. Түүнчлэн ломбодох явцад чийгшил нөлөөлөхгүй байх, хэрэглэхэд хялбар болон рентгенд тодордог чанаруудтай байх хэрэгтэй юм. MTA-ийг анх сувгийн оройн ломбоны (root-end filling) материалын зориулалттай гарган авсан боловч улмаар эмчилгээний жийргэвч, зөөлц тайрах (pulpotomy), апексогенези (apexogenesis), сурвалжийн орой нээлттэй шүдэнд, сувгийн перфораци болон сувгийн ломбоны материалын зориулалтаар ашиглаж байна. МТА бол эдэд нийцтэй, био-идэвхит материал бөгөөд osteoinductive* ба osteoconductive** шинж чанартай юм. Энэхүү literature review-ний зорилго нь өмнө мэдэгдэж байсан MTA-ийн талаарх мэдлэгийг шинэчлэх бөгөөд 1993-2009 онуудад хийгдсэн МТА-ийн хими, физик, бактерийн эсрэг шинж чанарын судалгаануудыг хамарсан байна.

osteoinduction*- бүрэн боловсроогүй эсүүдийг идэвхижүүлж, остеобласт болж ялгаран хөгжихийг дэмжин, шинэ яс үүсгэх үйл явц

osteoconduction**- шинэ яс материалын гадаргуу дээр үүсэх явц

Химийн шинж чанарууд (chemical properties)

МТА-ийн нунтаг нь чийгшлийн үед биеждэг гидрофил хэсгүүдээс тогтоно. МТА патентэд бичсэнээр МТА нь кальцийн оксид (Cao) болон силикон (SiO) агуулдаг. Судалгаануудаас үзэхэд МТА-ийн гол орц нь кальц, силика, бисмутын оксид байна.

Одоогоор МТА нь хоёр төрлөөр худалдаалагдаж байна: саарал МТА (СМТА) болон цагаан МТА (ЦМТА). Анх саарал МТА-г гарган авсан боловч шүдний өнгийг өөрчилж болзошгүй байдлыг харгалзан цагаан МТА-г хөгжүүлэн гаргаж авсан. Судалгаануудаас үзэхэд төмөр, хөнгөн цагаан, магнезийн орц нь ЦМТА-д СМТА-тай харьцуулахад бага байдаг байна. Хоёр  төрлийн МТА-ийн нунтагийн орцыг харьцуулахад гол орцууд нь адил: трикальцийн силикат, трикальцийн алюминат, кальцийн силикат, тетракальцийн алюминоферрит байна.

Үндсэн СМТА нь дикальци ба трикальцийн силикат болон бисмутын оксидоос тогтдог бол ЦМТА нь ихэвчлэн трикальцийн силикат ба бисмутын оксидоос тогтдог. МТА-ийн нунтаг нь устай холих үед усжиж кальцийн гидроксид ба кальцийн силикат үүсгэж цаашид багахан кристалжсан, хатуу гел хэлбэрт шилждэг байна.

Бисмутын оксид нь МТА-ийн рентгенд тодордог чанарыг үзүүлдэг байна. Бисмут нь МТА-г устай нэгдсэний дараа кальцийн гидроксидын тунадаст нөлөөлдгийг судалгаануудад дурджээ. Учир нь бисмутын оксид нь хүчиллэг орчинд задардаг учир МТА-г үрэвсэлтэй буюу хүчиллэг орчинд тавих нь бисмутын оксидыг ялгаруулна. Бисмутын оксид нь эсийн өсөлтийг дэмждэггүй учир энэ нь МТА-ийн эдэд нийцтэй чанарыг бууруулах талтай.

Судалгаануудаас үзэхэд МТА-ийн химийн найрлагад зарим ялгаанууд байгаа нь нунтагийг хольсон шингэн болон түүний шинж чанарыг судлахад ашигласан багажнуудаас хамаарч байна.

Физикийн шинж чанарууд (physical properties)

 МТА-г шингэнтэй хольж усжилт явагдсанаар коллоид гел үүсч цаашид хатуурдаг. Зуурмагийн шинж чанар нь нунтаг шингэний харьцаа, холих арга, конденсаци хийхэд үүссэн даралт, орчны чийгшил, МТА-н төрөл, хадгалалт, орчны pH, зөөгчийн төрөл, зуурах хугацаа, материалын зузаан, температурын нөлөөгөөр өөрчлөгдөж болно. Фридланд ба Росадо нарын бичсэнээр эдгээр зарим хүчин зүйлүүдийг хянахад амаргүй учир үүнээс үүдэн МТА-ийн физик шинж чанарын судалгаануудын үр дүн адилгүй гарсан байх талтай. Зарим судлаачид МТА-ийн биежих хугацаа болон тэлэлт, уусалт, даралт даах болон уян харимай хүчийг тэсвэрлэх шинж, наалдах шинж чанарыг бусад материалтай харьцуулан, мөн шилжилт (displacement), pH, рентгенд тодрох чанар, жижиг хэсгүүдийн хэмжээ, нүхжилт (porosity), микро-хатуулаг, хугарал эсэргүүцэх шинж чанарыг судалсан байдаг. Бусад судлаачид орчны нөлөө болон МТА-г тавих аргуудыг (method of placement) судалсан байна. Түүнчлэн бусад төрлийн МТА ба түүний шинэ найрлага бүхийн материалуудын физик, химийн чанарыг өөр хооронд нь болон портланд цементтэй харьцуулан судалсан байна.

Биежих хугацаа (setting time)

МТА-г бэлтгэхдээ нунтаг-шингэний харьцаа 3:1 байхаар ариутгасан устай зуурч бэлтгэнэ. Дундаж хатах хугацаа нь 165±5 минут буюу амальгам, super EBA болон IRM материалуудаас урт юм. СМТА нь ЦМТА-тай харьцуулахад анхны болон эцсийн хатах хугацаа нь богино. Портланд цементтэй харьцуулахад ЦМТА-ийн хатах хугацаа урт байдаг нь ЦМТА-д сульфур болон трикальц алюминатын түвшин бага байдагтай холбоотой.

Нэг удаагийн ирэлтээр перфорацийг эмчлэхэд МТА-г ашигласан  судалгаанд ЦМТА-н дээр глассиономер цемент ашигласан байна. Судлаачдын тэмдэглэснээр ЦМТА-н дээр глассиономер цемент тавихад 45 минутын дараа уг хоёр материалын зааг дээр кальцийн давс үүсэх үйл явцад өөрчлөлт гараагүй байна. Эдгээр судлаачдын өөр ажилд дурдсанаар глассиономерын хатах хугацаанд ЦМТА нөлөө үзүүлээгүй байжээ.

МТА-ийн удаан хатах хугацаа нь уг материалын маш том дутагдалтай талын нэг юм. Энэхүү клиникийн сул талыг шийдэхээр олон судалгаанууд хийгдсээр байна.

Биежилтийн тэлэлт (setting expansion)

Төрөл бүрийн МТА-ийн биежилтийн тэлэлтийн талаарх судалгаануудын үр дүн харилцан адилгүй байна. Хоёр судалгаа ЦМТА нь СМТА-ээс тэлэлтийн хувьд бага зэрэг илүү байдгийг харуулсан байна. Өөр нэг судалгаа нь СМТА ба ЦМТА материалын гадаргууг Хэнкийн давсны уусмал /HBSS/ болон ариутгасан усаар бүрхсэний дараа харьцуулан судалсан байна. Уг судалгаанд СМТА нь ус болон HBSS уусмалд ЦМТА-с илүү тэлэлт үзүүлжээ. СМТА нь устай харьцуулахад HBSS уусмалд бага тэлж байсан бол ЦМТА нь HBSS уусмалд тэлэлт өндөр байв. Эдгээр тэлэлтийн ялгаатай чанарууд нь шингэний найрлага (HNa2O4P) болон хоёр төрлийн МТА-ийн химийн найрлагаас шалтгаалсан байх талтай. Энэхүү мэдээллээс үзэхэд МТА-г өөр орчнуудад хадгалах нь түүний тэлэлтийн шинж чанарт нөлөөлдөг байна.

Уусалт (solubility)

МТА-ийн уусалтын зэрэг нь судлаачдын дунд маргаантай асуудлуудын нэг байсаар байна. Дийлэнх судлаачид МТА-г маш бага эсвэл огт уусалт явагддаггүй гэсэн бол удаан хугацааны судалгаануудад уусалт нэмэгдэж байгааг тэмдэглэжээ. ЦМТА нь СМТА-тай харьцуулахад уусах чанар илүү өндөр байв. Харин ЦМТА ба портланд цемент харьцуулсан үр дүнгүүд харилцан адилгүй байна. Ислам нарын судалгаанд энгийн болон цагаан портланд цемент нь ЦМТА-ээс бага уусалттай гэж мэдээлсэн бол Данеш нарын судалгаанд ЦМТА нь хоёр төрлийн портланд цементээс бага уусалттай байна гэж бичжээ. Энэхүү ялгаанд судалгаануудад ашиглагдсан портланд цементийн төрлөөс гадна нунтаг-шингэний харьцаа нөлөөлсөн байх талтай. Учир нь шингэн-нунтагийн харьцаа өндөр байх тусам МТА-н нүхжилт (porosity) болон уусалт нэмэгддэгийг тэмдэглэсэн байдаг.  Судлаачдын тэмдэглэснээр усны хэмжээг нэмэгдүүлэх нь МТА-с ялгарах кальцийн хэмжээг ихэсгэдэг байна. Бисмутын оксид нь усанд уусдаггүй шинж чанартай ба энэ нь МТА-ийн уусалт бага байх шинж чанарыг хангадаг. Сүүлийн үеийн судалгаагаар ЦМТА-г өөр өөр рН орчинд физиологийн уусмалд дүрэхэд 7 хоногийн дараа материалын жин буурч, 30 хоногийн дараа нэмэгдсэн байгааг дурдсан байна. Судлаачдын үзэж байгаагаар жингийн бууралт нь материалаас ялгарч байгаа кальцийн гидроксидыг илтгэсэн бол удаан хугацаанд материалын гадаргуу дээр үүссэн апатит кристалууд жингийн өсөлтөнд нөлөөлсөн гэжээ.

МТА-с кальци ялгарч байгааг мэдээлсэн олон тооны судалгаа бий. Бортолуззи нарын судлаачид ЦМТА дээр кальцийн хлорид нэмж эхний 24 цагт ЦМТА-н ялгаруулах кальци нэмэгдсэнийг тэмдэглэжээ.

Түүнчлэн МТА-с кальци ялгарахад клиникийн нөхцөл нөлөөлж болдог байна. Зохиомлоор үүсгэсэн сурвалжийн шимэгдэлтэй шүдэнд МТА илүү их кальцийн ион ялгаруулж байсаныг судалгаанд дурджээ. МТА-ийн уусалтыг судалсан судалгаануудын талаар дурдах ёстой чухал хүчин зүйл бол дийлэнх судалгаануудад уусалтыг хэмжихдээ цементийг усанд хийхийн өмнөх ба дараах жингийн ялгааг хэмжсэн явдал юм. Энэ нь хэдийгээр материалын уусалтыг хэмжих стандарт арга зүй боловч учир дутагдалтай юм. Хатуу буюу нунтаг материалын уусах шинж чанар нь тодорхой өгөгдсөн уусгагч бодисонд уусах бодисын хэмжээгээр тодорхойлогддог. Гэвч материалыг усанд уусгасны өмнөх ба дараах жинг хэмжих нь уусалтыг хэмжсэн дүн биш бөгөөд, учир нь хадгалалтын явцад материалын ширхэгүүд цементээс салж одох болох эсвэл цемент усыг шингээх магадлалтай. Энэхүү харилцан үйлчлэлүүд нь материалын жинхэнэ уусалтыг хэмжихэд нөлөөлж байж болзошгүй билээ.

Олон судлаачид МТА-н энэхүү шинж чанарыг судлахад өөр өөр арга зүйг ашигласан байдаг учир тэдгээрийн үр дүнг хооронд нь харьцуулахад хүндрэлтэй юм. Түүнчлэн сүүлийн үеийн судалгаануудад МТА-н уусалтыг судлах эдгээр арга зүйн клиникийн хамаарлын талаар асуулт дэвшүүлэн бичиж байна.

 

Даралт даах чадвар (compressive strength)

МТА-ийн 24 цагийн дараах даралт даах чадвар нь амальгам, IRM, super EBA материалуудаас илэрхий бага хэдий ч 3 долоо хоногийн дараа IRM, super EBA, МТА материалуудын даралт даах чадварын хооронд статистик ач холбогдолтой зөрүү байсангүй. МТА нь үндсэн найрлага болох трикальци ба дикальци силикат дээр бисмутын оксид нэмсэн найрлагатай. Дикальци силикатын усжих урвалын хурд нь трикальци силикатаас бага учир даралт даах хүч нь зуурсанаас хэд хоногийн дараа дээд цэгтээ хүрдэг байна. ЦМТА болон СМТА-ийн даралтын хүчийг харьцуулсан судалгаанууд эсрэг тэсрэг байр суурьтай байна. Нэг судалгаанд ЦМТА-ийн даралт даах хүч зуурсанаас хойш 3 ба 28 хоногийн дараа СМТА-ээс илэрхий бага гэж мэдээлсэн бол өөр хоёр судалгаанд СМТА ба ЦМТА хоёр даралтын хүчний хувьд ЦМТА илүү юм гэжээ. Мөн МТА-ийн даралт даах хүчинд конденсацийн даралт нөлөөлдөггүй гэж мэдээлсэн судалгаа байна. Сүүлийн үеийн нэг судалгаанд МТА-г хуурай орчинд хадгалах нь түүний даралтын хүчийг бууруулдаг гэж бичжээ. Зуурсанаас хойш чийглэг орчинд хадгалсан материалууд ч цаг хугацаанаас хамааран өөр өөр даралтын хүчийг үзүүлдэг байна. 2-7 хоног чийглэг орчинд хадгалсан материалууд 4 цаг болсон сорьцоос их даралт даах хүчийг үзүүлсэн байна.

 

Сүүлийн үеийн өөр нэг судалгаанд ЦМТА-ийн даралтын хүч нь 37% хүчлээр сийрэгжүүлсэний дараа илэрхий буурч байгааг бичжээ. Тиймээс судлаачид МТА-н дараа хуванцар ломбоор нөхөн сэргээхийг дор хаяж 96 цаг хүлээхийг санал болгосон нь бий.

 

Үүнээс үзэхэд МТА-ийн даралтын хүчинд МТА-ийн төрөл, материалыг зуурсан шингэн, материал дээр үзүүлсэн конденсацийн хүч, зуурсан шингэний рН, МТА хадгалалтын орчин гэсэн хүчин зүйл нөлөөлж байна.

 

Уян харимхай хүчийг тэсвэрлэх чанар (flexural strength)

Торабиняд ба Чивиян нар перфорацийн эмчилгээ, эмчилгээний жийргэвч, сурвалжийн оройд СМТА-ийг ашиглах үед дээр нь чийглэсэн жижиг хөвөн бөмбөлөг тавихыг зөвлөжээ. Биежих орчин материалын уян харимхай хүчийг тэсвэрлэх чадварт хэрхэн нөлөөлж байгааг судалсан судалгаанд материалыг зуурсаны дараа 1 болон 2 талаас чийгшил өгсөн байна. Хоёр талын чийгшил 24 цагийн дараа уян харимхай хүчийг тэсвэрлэх илүү өндөр чадварыг үзүүлсэн байна. Судлаачдын санал болгосноор 24 цагийн дараа хөвөн бөмбөлгийг авах ёстой гэжээ. Учир нь ЦМТА 2 талаас чийгшил авсанаас 72 цагийн дараа уян харимхайг тэсвэрлэх чадвар буурдаг байна. Одоогоор хэвлэгдсэн байгаа бүтээлүүдээс үзэхэд эхний 24 цагт МТА дээр чийгтэй хөвөн бөмбөлөг тавих нь түүний уг чанарыг нэмэгдүүлдэг байна.

 

Шилжилт (Displacement)

МТА-н шилжилтийн тухай түүнийг cурвалжийн орой нээлттэй шүдэнд оройн баррьераар тавьсан ажлуудад дурдахдаа, 4мм зузаантай тавьсан үед 1мм зузаанаас тогтоц нь илүү байсныг дурдсан байна. Үүнээс үзэхэд, оройн баррьер-аар хэрэглэх үед МТА-н зузаан нь түүний тогтоцод шууд нөлөөлдөг байна.

 

pH

Зуурсаны дараах МТА-н pH 10,2 байна. 3 цагийн дотор 12,5 хүртэл нэмэгддэг байна. СМТА-г ЦМТА-тэй харьцуулахад ЦМТА нь зуурсаны дараах 60 минутанд илт өндөр рН үзүүлдэг. Удаан хугацааны хяналтын судалгааны ажлуудад ч МТА-н өндөр рН хадгалагдсаар байсан нь МТА-с зогсолтгүй ялгарч байдаг Са болон Са гидроксид үүсэлтээр тайлбарлагдаж байна.

рН-г өөр өөр цагуудад хэмжсэн үзүүлэлтээр ЦМТА болон СМТА нь зуурсаны дараа хоёр төрлийн портланд цементээс өндөр рН үзүүлжээ. Зуурсанаас 30 минутын дараа материалуудын хооронд статистик ач холбогдолтой ялгаа харагдаагүй байна. Харин зуурсанаас 60 минутын дараа СМТА нь ЦМТА болон хоёр төрлийн портланд цементээс бага рН-ийг үзүүлсэн байна. Судалгаанаас үзэхэд МТА-г устай холих нь Са гидрокидыг бүрэлдүүлж, өндөр рН үзүүлдэг байна.

 

Микро-хатуулаг (microhardness)

МТА-н микро хатуулаг нь орчны рН, материалын зузаан, конденсацийн хүч, зууралтын үед орсон агаар, чийглэг, etching хэрэглэх, температур зэрэг олон хүчин зүйлүүдээс хамаардаг байна. Хүчиллэг орчин нь ЦМТА болон СМТА аль альны хатуулагт сөргөөр нөлөөлдөг байна. Орчны үзүүлэлтийн нөлөөний талаарх судалгаануудад МТА усжих явцад зүү мэт болон дөрвөлжин кристалууд үүсдэгийг тэмдэглэжээ. Харин хүчиллэг орчинд эдгээр кристалын үүсэлт үзэгддэггүй байна. Кристалын үүсэлт байхгүй үед материалын микро-хатуулаг буурдаг. Сурвалжийн оройн барьераар тавьсан 2мм болон 5мм зузаантай СМТА болон ЦМТА-ийн харьцуулан судлахад ямар техник ашиглан тавьсанаас үл харгалзан 5мм МТА нь 2мм-ээс илүү хатуулаг байжээ. Сүүлийн судалгаануудад МТА конденсацийн үед их хүч хэрэглэх нь түүний хатуулгийг бууруулдгийг тэмдэглэсэн байна. Мөн хоёр салангид судалгаануудад ЭДТА болон etching хэрэглэх нь МТА-н микро хатуулгийг илэрхий бууруулдгийг бичжээ. Иймээс одоо байгаа датануудаас үзэхэд,  бага чийглэг, бага рН, chelating agent (ЭДТА) хэрэглэх, конденсацийн их хүч нь МТА-н микро хатуулагт сөргөөр нөлөөлдөг байна.

 

Бэлтгэл, зөөвөрлөлт (handling method) МТА-н физик шинж чанарт нөлөөлөх нь

МТА бэлтгэж, зөөвөрлөх нь түүний сул талын нэг яах аргагүй мөн юм. Тавихад хялбар болгох зорилгоор янз бүрийн аргууд, үүнд тефлон багаж (teflon sleeve), МТА тавихад тусгайлан зориулсан плаггер, зөөгч багажууд, буу маягийн тариур  зэргийг ашигласаар байна. Нэг судалгааны ажилд гар аргаар болон ультрасоник багаж ашиглан өөр өөр зузаантай МТА –ийг харьцуулжээ. Гар аргаар материалыг тавихдаа эндо плаггер ашигласан байна. Рентген болон микроскопын үр дүнг харьцуулахад гар арга нь ультрасоник аргаас цөөн хоосон орчинтой (void), илүү адаптаци өөр өөр зузаантай материалуудад үзүүлжээ. Одоо байгаа датанаас үзэхэд МТА тавих арга нь түүний физик шинж чанарт их нөлөөтэй ба их конденсацийн хүч хэрэглэх нь МТА-н физик шинж чанарыг нэмэгдүүлдэггүй ажээ.

 

Портланд цемент

Портланд цемент (ПЦ) бол өртөг хямд материал юм. Химийн найрлагаар МТА-тэй ойролцоо чанарыг нь үндэслэн түүнийг МТА-г орлуулан хэрэглэж болохыг зарим судалгааны ажлууд дурдсан байдаг. Хэд хэдэн судалгааны ажлууд эдгээр хоёр материалыг бисмутын оксидаас бусдаар ойролцоо найрлагатай болохыг дурджээ. Гэсэн хэдий ч олон ажлуудад хоёр материалын биежих тэлэлт, химийн найрлага, гадаргуугийн шинж чанар, porosity, compressive strength, рентгенд тодрох чадвар, катион ялгаруулалт, жижиг хэсгийн (particle) хэмжээний ялгаатай байдлууд бичигджээ. Клиникийн эмчилгээнд МТА-г ПЦ-ээр орлуулж болохгүй дараах шалтгаануудыг дурдсан байна:

  • ПЦ бол дэлхий даяар маш өргөн үйлдвэрлэгддэг материал учир тэдгээрийн чанар, найрлага, бионийцлийг хянахад хүндрэлтэй
  • ЦМТА нь хүнд металууд болох зэс, манган, стронцийг илүү бага хэмжээгээр агуулдаг. ПЦийн нэг сул тал нь түүний найрлага дах арсени юм.
  • ПЦийн өөр нэг санаа зовоох чанар бол түүний уусалт өндөр чанар юм.
  • Усжих урвалаас хойш 28 хоногийн дараа ПЦийн даралт даах чадвар нь ЦМТА болон СМТА-с илэрхий бага байна.
  • Сурвалжийн оройд хэрэглэхэд материал тэлэлт үзүүлэх нь сурвалжид үзүүлэх өөр нэгэн сул тал юм. Судалгааны ажлуудад ПЦийн биежих тэлэлтийн талаар эсрэг тэсрэг байр сууриуд байгаа нь түүний өөр өөр найрлагаас хамаарч байж болзошгүй.
  • Нүүрстөрөгч нь ПЦийн татах хүчийг тэсвэрлэх чадварт (tensile strength) сөргөөр нөлөөлдөг. Энэ явц нь халдварлагдсан, үрэвсэлтэй эдүүдэд нүүрстөрөгчийн давхар исэл ихэсдэг үед явагддаг.
  • ЦМТАс ялгарах кальц нь ПЦ-с ялгарах кальцийн хэмжээнээс  их бөгөөд  эдгээр материалуудын усжих явц өөр өөр байна.
  • МТА нь анагаахын материалын шалгуураар лабораториудад үйлдвэрлэгддэг, хүнд хэрэглэхийг зөвшөөрсөн FDAн зөвшөөрөлтэй материал юм.

 

МТА-н бактерийн эсрэг шинж чанар

МТА-н бактерийн эсрэг болон мөөгөнцрийн эсрэг шинж чанаруудыг маш өргөн судалсан байдаг ч үр дүнгүүд нь харилцан адилгүй байна. Факультатив болон анаэроб бактерийн эсрэг хийсэн ажлуудын үр дүнгээс харахад МТА нь зарим факультатив бактерийн эсрэг үйлчилж, харин анаэроб бактерийг дарангуйлахгүй байна гэжээ. Зарим судалгаанд ЦМТА болон СМТА нь мөөгөнцрийн эсрэг үйлчилж байгааг дурджээ. Түүний энэ чанар нь материалын өндөр рН болон МТА-ээс бактерийн тэжээлт орчин луу ялгарч байгаа найрлагаас хамаарч байж мэдэх юм. Өөр нэг судалгаанд ЦМТА болон СМТА-ийн Micrococcus luteus, S. Aureus, E. Coli, P. Auruginosa, C. Albicans, E.faecalis-ийн эсрэг шинж чанарыг дурджээ. Энэ сэдвийн талаарх судалгаануудын эсрэг тэсрэг байр сууриуд нь судалсан микроорганизмууд, материалыг бэлдсэн эх үүсвэр, түүний концентраци, судалгаанд ашигласан МТА-н төрлөөс хамаарч байж мэдэх ч судалгааны үр дүнгүүдээс харахад МТА нь бактер болон мөөгөнцрийн эсрэг шинжийг үзүүлэхээс гадна шингэн ба нунтагийн харьцааг бууруулах нь түүний энэ шинж чанарт сөргөөр нөлөөлдөг байна.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tag:сувгийн эмчилгээ, Endodontic insight, MTA, эмнэлзүйн практик
Бусад


avatar